نهال بادام

رقم : دیرگل فرانسه

پایه : بادام

نهال بادام
نهال بادام