فروش نهال ميوه (١٠٠تايي)

فروش نهال میوه

مجموعه كشاورزي بهاران گستر جهت تخفيف بهاري  بسته ٩٠٠ هزار تومني فروش نهال را ب مشتريان نهالستان پيشنهاد داده است
أين بسته پيشنهادي شامل ١٠٠عدد درخت بوده

نهال سیب10

نهال زردالو 10

نهال گوجه سبز10

نهال گیلاس10

نهال البالو 10

نهال به 10

نهال گلابی10

نهال هلو 10

نهال شلیل 10

نهال گردو 10

تمامی نهال ها با نظارت جهاد کشاورزی می باشد .

 


فروش نهال
نهال سیب
نهال زردالو پیش رس
نهال زردالو

#فروش نهال

#خرید نهال