جهت خرید نهال زردالو پیش رس با  شماره 99 86 276 0930 تماس بگرید.