نهال : شلیل مغان red gold(قرمز طلایی)

پایه :شفتالو

شلیل مغان
نهال شلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان رسیدن نهال : اخر مرداد ماه – اوایل شهریور

نهالستان بهمن ابادی