نهال شلیل شمس

نهال شلیل شمس

نهال شلیل شمس
نهال شلیل شمس

 

نهال : شلیل
رقم : شمس
پایه : شفتالو
زمان رسیدن (شهر کرج) : اوخر مرداد ماه – اوایل شهریور ماه

نهالستان بهمن ابادی

 

نهال شلیل مغان

نهال : شلیل مغان red gold(قرمز طلایی)

پایه :شفتالو

شلیل مغان
نهال شلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان رسیدن نهال : اخر مرداد ماه – اوایل شهریور

نهالستان بهمن ابادی