لیست نهال های زینتی

اقاقیا ، زبان گنجشک ، چنار ،بید مجنون ، عرعرارغوان ،ابریشم، تبریزی

صنوبر

نهال تبریزی
نهال تبریزی
زبان گنجشک
درخت چنار
درخت چنار
بید مجنون
بید مجنون
نهال ابریشم ایرانی

 

نهال اقاقیا
نهال اقاقیا