نهال: گیلاس تکدانه

پایه: البالو جنگلی

زمان رسیدن :گیلاس جزو اولین میوه های تابستانی که اوایل تیرماه میرسد

ایران 3 تولید کننده گیلاس بعد امریکا و ترکیه می باشد

نهال گیلاس
نهال گیلاس

 

 

نهال گیلاس تکدانه که مرغوب ترین و بازار پسندترین نوع گیلاس