نهال هلو انجیری
نهال هلو انجیری (هلو بشقابی )

نهال: هلو انجیری

پایه :شفتالو