نهال به
نهال به

نهال به (اصفهان)

پایه: به جنگلی

کلیه مناطق کشت و پرورش به با خطر محدود بیماری آتشک