نهال شلیل شمس

نهال شلیل شمس

نهال شلیل شمس
نهال شلیل شمس

 

نهال : شلیل
رقم : شمس
پایه : شفتالو
زمان رسیدن (شهر کرج) : اوخر مرداد ماه – اوایل شهریور ماه

نهالستان بهمن ابادی