نهال ازگیل

نهال ازگیل

نهال ازگیل
نهال ازگیل

نهال : ازگیل

پایه : به وحشی

نهالستان بهمن ابادی

نهال قطره طلا

نهال قطره طلا (الو زرد)

نهال قطره طلا
نهال قطره طلا

نهال : قطره طلا

پایه : الوچه

نهالستان بهمن ابادی