لیست نهال های زینتی

اقاقیا ، زبان گنجشک ، چنار ،بید مجنون ، عرعرارغوان ،ابریشم، تبریزی

صنوبر

نهال تبریزی
نهال تبریزی