سرو نقره ای یک ساله با ارتفاع 80 cm الی 1 m

در تعداد بالای 500 عدد به قیمت هر اصله 3000 تومان به فروش میرسد

دقت بفرمایید به تاریخ اگهی و این که در تعدادبالای 500 عدد سفار ش پذیرفته میشود