نهال ازگیل
نهال ازگیل

نهال : ازگیل

پایه : به وحشی

نهالستان بهمن ابادی