نهال های میوه

گیلاس ، البالو ،زردالو ،خرمالو ، گلابی ، انگور ، هلو ، شلیل ، شاه توت ، آلبالومجاری، گردو اسرائیلی ،سیب ،سیب گالا ، بادام دیرگل ، الو بخارا ، گوجه سبز ؛ گیلاس تک دانه مشهد

 

نهال گیلاس
نهال گیلاس