ژونی پرس
ژونی پرس

 

کاجی رونده به صورت کج با زاویه 45

شیک و زیبا

ژونی پرس
ژونی پرس

درکنار سنگ چین و پرچین استفاده می شود .

نهالستان بهمن ابادی